Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger SyddjursLIV i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Eggert Falck modtager månedens SyddjursLIV-kop for sit spørgsmål om det manglende fortov ved Kvickly i Ebeltoft. Foto: Asbjørn With.

- Man må springe for livet

Hvad optager dig?

Alle medier med respekt for sig selv bruger meget tid på at tale om målgrupper, historier, der skaber debat på sociale medier og får læserne til at klikke, og ikke mindst kampen om de unge læsere.

Jeg indrømmer blankt, at jeg også er enormt nysgerrig efter at vide, hvilke historier, der optager jer allermest, selvom mine mange samtaler med djurslændinge giver en god indikation på det.

Derfor var jeg også spændt, da vi for et par måneder siden gjorde det lettere for jer at skrive til os via den kontaktformular, der findes nederst i artiklerne. Mit håb var, at tiltaget afslørede blinde vinkler og problemstillinger, som vi har overset indtil nu.

Antallet af henvendelser har været overvældende. Der er både kritiske, skæve og opfindsomme tanker og ideer, som vi nu har på blokken.

Lad mig understrege, at vi læser alle jeres beskeder. Vi bestræber os også på at svare alle. Vi kan dog ikke garantere, at alle henvendelserne ender som historier i SyddjursLIV. Til det har antallet af forslag vist sig at være for stort, ligesom vi naturligvis også laver journalistiske prioriteringer, når vi læser forslagene.

Et tema, der går igen blandt jeres henvendelser, handler om trafik og sikkerhed. Vel at mærke sikkerhed for de såkaldte "bløde" trafikanter, nemlig cyklisterne og fodgængerne.

Derfor kan du i dag både læse spørgsmålene og kommunens syn på de problemstillinger, vi har valgt at bringe i denne omgang.

En af problemstillingerne, som berøres, er faktisk endt med et løfte om, at kommunen reetablerer et fortov inden jul, hvis vejrforholdene tillader det. Det skyldes højst sandsynligt ikke vores henvendelse, men det er i hvert fald et tiltag, som vil glæde Eggert Falck.

Han tippede os nemlig om faren ved det manglende fortov ved Kvickly i Ebeltoft.

Derfor er han blevet belønnet for sit tip med månedens kop.

- Det kan ikke være rigtigt, at man som fodgænger risikere at må springe for livet, siger Eggert Falck, da jeg aftalte med ham, hvornår koppen skulle overrækkes.

Tak til Eggert Falck og I mange andre, der har skrevet til os.

God læselyst.

Vi elsker at høre fra jer

Er der noget, du undrer dig over i Syddjurs Kommune? Noget der også kan interessere andre, og som vi kan undersøge journalistisk? Så skriv til os lige her. Vi elsker, når journalistikken bliver til i fællesskab med jer - og vi belønner månedens bedste spørgsmål med en kaffekop ☕

Billede af Søren Øhlers
Billede af skribentens underskrift Søren Øhlers Journalist
Eggert Falck er en af de læsere, der har henvendt sig med en undren over manglende fortov. Foto: Asbjørn With.

Ønske om ensretning og flere parkeringspladser i Ebeltoft og fortovsfrustration i Hornslet: Her er jeres trafikspørgsmål

De seneste måneder har vi modtaget en række spørgsmål fra læsere om forskellige trafikale udfordringer i vores kommune.

I denne artikel gør teknik- og miljøchef Sanne Attermann fra Syddjurs Kommune dig klogere på kommunens holdning til udfordringerne.

Udfordringerne drejer sig om manglende fortov i Hornslet og Ebeltoft, trafik på Juulsbakke i Ebeltoft og manglende cykelstier.

De seneste måneder har vi modtaget en række spørgsmål fra læsere om forskellige trafikale udfordringer i vores kommune. Her gør teknik- og miljøchef Sanne Attermann fra Syddjurs Kommune dig klogere på kommunens holdning til udfordringerne.

Skæve fliser, manglende fortov og for meget trafik i smalle gader kan for friske og rørige være et mindre irritationsmoment, der mildest talt ikke vælter hverdagen.

Er du svagt gående eller svagt seende, kan det, der for vi andre virker som små irritationsmomenter, enten føre til bekymringer og en risiko for alvorlige uheld, der begrænser modet til at bevæge sig rundt på egen hånd.

Det vidner nogle af de henvendelser, som vi har fået om trafikale udfordringer i vores kommune.

I mange tilfælde er det kommunens ansvar at løse udfordringerne. Det er dog ikke alle opgaver, som Vej og Ejendomsservice kan løse uden en forudgående politisk behandling.

Det fortæller Sanne Attermann, der er teknik- og miljøchef i Syddjurs Kommune.

- Der er i princippet ”tre niveauer” for disse sager. Der er de sager, som løses af Vej og Ejendomsservice. Disse er sager, som har karakter af ”drift og vedligehold” og kan løses inden for det afsatte budget.

- Så er der sager, hvor der træffes en administrativ beslutning omkring arbejdet. Endelig er der opgaver, som indstilles til politisk behandling.

- Grænsen mellem hvilke sager, der afgøres administrativt, og hvilke der skal til politisk behandling, afhænger af en række faktorer. Der er udstukket nogle rammer for, hvilken type af opgaver, hvor administrationen er givet kompetencer til at træffe beslutning – i disse sager træffes en administrativ beslutning, såfremt det kan gøres inden for de politisk besluttede budgetrammer, og der ikke er forhold, som gør sagen kontroversiel, af den ene eller anden årsag.

Sanne Attermann, der er teknik- og miljøchef i Syddjurs Kommune, opfordrer borgere til at bruge kommunens app, Tip Syddjurs, når de oplever problemer i trafikken, som kommunen kan være med til at løse. Foto: Syddjurs Kommune

- Projekter, som på grund størrelse og/eller kompleksitet kræver politisk stillingtagen, fremlægges – efter direktionens anbefaling – for det politiske udvalg til drøftelse samt beslutning.

- Vurderingen om størrelse og kompleksitet beror på en skønsmæssig vurdering. Enkelte initiativer kræver derudover politiets godkendelse, uanset om det er politisk eller administrativt besluttet, siger Sanne Attermann.

Hun har indvilliget i at forholde sig til de problemstillinger, som vores læsere oplever.

Hvorfor stopper fortovet på Hornbjergvej ved Jem & Fix i Hornslet?

Det kan være svært helt at sætte sig ind i, hvordan det er at være svagt seende og færdes langs en vej, men de fleste vil genkende forskellen på den tryghed, der er ved at gå på et fortov frem for det jord eller græs, der måtte være langs en vej.

Manglen på fortov på Hornbjergvej ved Jem & Fix og Netto i Hornslet har fået en læser til at henvende sig. Hun undrer sig over, at fortovet slipper op, når man går langs vejen ved de to butikker.

- Det kan gå om sommeren, hvor fodgængere kan gå ind i græsset, men det er ikke behageligt om vinteren, når der er meget trafik. Det gælder for alle svage trafikanter. Der er jo både personer med forskellige udfordringer og personer med barnevogn med videre.

En læser undrer sig over, at fortovet ved Netto og Jem og Fix ophører. Foto: Søren Øhlers.

- Jeg er selv svagtseende, og jeg synes ikke, det er behageligt at gå på den side af vejen.

Problemet er velkendt hos kommunen.

- Vi har fået gentagne henvendelser omkring det manglende fortov, og er således opmærksomme på, at der er et ønske om et fortov på denne lokalitet. Syddjurs Kommune erkender, at det manglende fortov kan afstedkomme visse ulemper, men umiddelbart ikke af et sådan omfang, at dette bør prioriteres over andre tiltag, siger Sanne Attermann.

Mens kommunen har ansvaret for fortovet langs vejen, er det Jem og Fix og Netto, der har ansvaret for fortovet på deres arealer. Foto: Søren Øhlers

Hvis problemet skal løses, kræver det en politisk prioritering.

- Fortovet er anlagt således, at det går mellem cykelparkeringen og busstoppestedet. Det resterende stykke skal prioriteres som ”nyanlæg” og vil således komme ind i prioriteringen mellem en række andre større og mindre anlæg til fremme af trafiksikkerhed og tilgængelighed, siger Sanne Attermann.

Det er dog ikke kun langs Hornbjergvej, at vores læser oplever et problem.

- Når man skal ind til Netto, er der ikke noget sted for fodgængere kan gå. Jeg ved, at jeg ikke er alene om denne problematik.

Mens fortovet langs Hornbjergvej er kommunens ansvar, ligger ansvaret for det manglende fortov ind til Netto og Jem & Fix hos de to virksomheder.

- På butikkens areal er det butikken som beslutter, hvorledes der skal indrettes, så længe det er inden for rammerne af lokalplanen samt den givne byggetilladelse, siger Sanne Attermann.

Derfor kan kommunen ikke pålægge dem at lave mere fortov.

Mangel på cykelstier omkring Ebeltoft og til Tirstrup og Feldballe

Hvordan kan der blive rettet op på manglen på cykelstier og stier i det hele taget omkring Ebeltoft og til Tirstrup og Feldballe.

Sådan lød spørgsmålet fra en af vores læsere, der bekymrer sig om trafikanterne på to hjul og fodgængerne.

- Der er kommet så mange turister og dermed biler i vores område, så vi ikke kan færdes sikkert på cykel eller til fods hverken som fastboende eller som turist. Det ville være et meget tiltrængt emne at få gjort noget ved, skriver borgeren.

Hos kommunen er man opmærksom på problemstillingen. Det samme er Vejdirektoratet, der er myndighed for strækningen.

- Strækningen mellem Feldballe og Ebeltoft er en del af statsvejnettet, hvorfor det er Vejdirektoratet, der er myndighed for denne strækning. Syddjurs Kommune har af flere omgange været i dialog med Vejdirektoratet og ytret ønske om bedre cykelfaciliteter langs strækningen.

- Vejdirektoratet er opmærksomme på udfordringerne. I forbindelse med de kommende års cykelpuljer, hvor der blandt andet ventes fokus på cykelstier langs statslige veje, er det kommunens forhåbning, at denne strækning bevilliges en cykelsti, siger Sanne Attermann.

Vi har spurgt Vejdirektoratet, om de kan sige noget om udsigterne til flere stier og cykelstier på strækningen mellem Feldballe og Ebeltoft. De er endnu ikke vendt tilbage på vores henvendelse.

Hvad skal der ske med slagterigrunden i Ebeltoft?

Hvordan skal den asfalterede plads ved Glasmuseet bruges fremover? Det spørger en af vores andre læsere om. Han håber på, at der fortsat vil være parkeringsmuligheder på grund af riften om parkeringspladserne i turistsæsonen.

Den asfalterede plads fortsætter som parkeringsplads, mens den resterende del af Slagterigrunden skal bruges til 82 almene boliger. Foto: Søren Øhlers

Og det ønske går i opfyldelse.

- Den asfalterede plads er angivet som en p-plads i lokalplanen og skal fortsat være det fremadrettet. På den resterende del af Slagterigrunden har DjursBo søgt om etablering af 82 almene boliger. Den byggesagsbehandling er fortsat i gang, siger Sanne Attermann.

Den asfalterede plads ved Glasmuseet fortsætter som parkeringsplads. Foto: Søren Øhlers

Parkeringsmulighederne er et område, som kommunen har set nærmere på.

- Syddjurs Kommune har fået foretaget en parkeringsanalyse for Ebeltoft som viser, at der i Ebeltoft er tilstrækkeligt med parkeringspladser i Ebeltoft, men at der kan være et potentiale i en bedre udnyttelse af eksisterende pladser, siger Sanne Attermann.

"Ragnarok" på Juulsbakke i Ebeltoft

Hvis du - enten som lokal eller en af de mange besøgende i Ebeltoft – har gået på Juulsbakke og gaderne omkring Det Gamle Rådhus, kan du muligvis genkende den beskrivelse af de historiske gader, som en af vores læsere har sendt til os.

Hun undrer sig over kørslen op og ned af Juulsbakke.

Der er trængsel på de historiske gader i Ebeltoft. Foto: Søren Øhlers

- Specielt om sommeren er det et ragnarok, da der er torvehandlerne, bryllup på det gamle rådhus og en masse andre aktiviteter. Det betyder, at bilerne må bakke tilbage mod Nedergade, da der ikke engang er plads til at vende på torvet, skriver læseren, der også er bekymret for skader på de gamle huse på grund af det, hun betegner som unødvendig trafik.

- Husk på, at husene ingen sokler har, men er bygget på pig sten.

Læseren foreslår, at både Overgade og Juulsbakke ensrettes. Foto: Søren Øhlers

Læseren foreslår, at både Overgade og Juulsbakke ensrettes for at mindske trafikken og antallet af irriterede trafikanter, som ikke forstår, at de ikke kan komme frem eller tilbage.

Hos kommunen er man opmærksom på Juulsbakke. De mener dog, at der på nuværende tidspunkt passes godt nok på de gamle boliger.

- Juulsbakke er en af de ældste gader i Ebeltoft, som viser ”det gamle Ebeltoft” til byens borgere og ikke mindst besøgende. For at undgå at husene langs vejen udsættes for unødig mange rystelser, er der derfor etableret forbud mod tunge køretøjer af Juulsbakke. Der er parkering og standsningsforbud langs strækningen for at undgå parkering langs de snævre gader. Belægningens beskaffenhed gør samtidig, at færdsel foregår i et tempo, som muliggør ekstra hensyntagen til medtrafikanter.

- Der er for nuværende ikke planer om yderligere tiltag på Juulsbakke eller de omkringliggende gamle gader i Ebeltoft, siger Sanne Attermann.

Hvor bliver fortovet ved Kvickly i Ebeltoft af?

Hvorfor er fortovet på Kirkegårdsvej ved Kvickly i Ebeltoft ikke blevet genoprettet?

Det spørger læser Eggert Falck om.

Eggert Falck undrer sig over, at fortovet ved Kvickly ikke er blevet reetableret. Det rådes der ifølge kommunen snart bod på. Foto: Asbjørn With.

Bag spørgsmålet er en kort forhistorie. For år tilbage lavede Kvickly en udkørsel til vejen, der viste sig at være ulovlig. Efterfølgende er fortovet på vejen ikke blevet reetableret, og det bekymrer Eggert Falck, der selv er svagt gående.

- Det hak, hvor fortovet mangler, bliver ofte brugt til parkering. Det betyder, at vi fodgængere bliver nødt til at gå ud på vejbanen for at komme forbi dem. For en svagt gående som mig, er det utrygt, men det er også en udfordring for dem, der sidder i kørestol og dem, der går med barnevogn, siger Eggert Falck.

Kommunen er opmærksomme på problemstillingen, og der er også udsigt til, at problemet bliver løst.

- Fortovet skal reetableres og Vej og Ejendomme vil blive bestilt til at udføre arbejdet. Fortovet forbi den tidligere indkørsel indgår i planlægningen ved Vej og Ejendomsservice blandt flere opgaver og vil blive etableret inden jul under forudsætning af vejrforholdene. Det vil sige, at det kan blive udsat ved dårlige vejrforhold som sne, bundfrossen jord og lignende, siger Sanne Attermann.

Ujævnt fortov ved Plejehjemmet Lillerupparken i Rønde

Hvorfor er fortovet i Rønde så dårligt, når der er beboere på plejehjemmet, der er afhængige af at kunne færdes på det? Det undrer Suzi Hansen, der selv har kørt beboere i kørestol på fortovet ved Plejehjemmet Lillerupparken på Røndes hovedgade.

Fortovet i Rønde er udfordrende for kørestolsbrugere hos Plejehjemmet Lillerupparken i Rønde. Foto: Søren Øhlers.

- Hvis du bruger en rollator eller en kørestol, hvor hjulene kan dreje helt rundt, er det faktisk svært at gå med beboerne på grund af ujævne fliser og høje kanter. De dårlige fliser betyder, at flere af beboerne krydser vejen for at komme over til REMA 1000 i stedet for at gå op til lyskrydset, hvor det er mere sikkert at gå over, siger Suzi Hansen.

Adspurgt om de udfordringer, som Suzi Hansen oplever på fortovet i Rønde, svarer teknik og miljøchef Sanne Attermann, at hun ikke kan genkende billedet af, at fortovet er i dårlig stand.

Ujævnt fortov og høje kanter giver utryghed for fodgængere, der er svagt gående. Foto: Søren Øhlers 

- Men jeg vil opfordre borgere til, at man benytter sig af Syddjurs Kommunes App - Tip Syddjurs – til at indberette steder, hvor der opleves udfordringer, siger Sanne Attermann.

Der er ikke umiddelbart udsigt til, at Vej og Ejendomsservice vil løse problemet nu og her. Det er der dog en god grund til.

- Når vi bliver gjort opmærksomme på udfordringer med vedligeholdelse af fortov og lignende, sender vi normalvis vores Vej og Ejendomsservice ud og inspicere for at få et overblik over omfanget. Er der tale om mindre genopretning, har de mulighed for at foretage reparationen, men ved større genopretninger udarbejdes et projekt til prioritering.

- Da der skal igangsættes et opfattende kloaksepareringsprojekt langs Rønde Hovedgade de kommende år, vil vi vurdere på standen når projektet er afsluttet, siger Sanne Attermann.

Nyt kogepåbud til vandværk tilknyttet Pumpestation Skellerup Enge

Borgermøde og bakteriefrifindelse

Vi har samlet nogle af de vigtigste nyheder fra den seneste uge i vores kommune i et kort nyhedsoverblik. På den måde kan du nemt og hurtigt få overblik over det, der er sket.

Udvalg finder løsninger på kapacitetsudfordringer i Ebeltoft og Rønde

Som formand for Familie-, børne- og læringsudvalget har Kirstine Bille fra SF og de yderligere udvalgsmedlemmer udpeget løsningerne på kapacitetsudfordringerne i Ebeltoft og Rønde. Foto: Asbjørn With

Der er brug for sammenlagt 110 nye vuggestue- og børnehavepladser i Rønde. Derfor skulle Familie-, børne- og læringsudvalgets på dette uges udvalgsmøde tage stilling til, hvordan den kommende kapacitetsudbygning skal gennemføres.

Der er i dag to daginstitutioner i Rønde, Børnehuset Moesbakken og Børnehuset Vigen, som tilsammen har en kapacitet på cirka 140 børn. Det står ikke mål med behovet, der lyder på 250 børn fordelt på 80 vuggestuepladser og 170 børnehavepladser.

Byrådet har afsat 47,9 millioner kroner til at udbygge kapaciteten, så udbygningen er klar i 2025. 

Administrationen har undersøgt forskellige placeringsmuligheder for en kapacitetsudvidelse. I deres undersøgelse er der blevet lagt vægt på at finde lokaliseringer, som kan tilgodese ønsket om nærhed til naturen, fokus på udeliv og bevægelse samt den fælles forældrebestyrelses ønske om én stor ny daginstitution på Skrejrupvej med fokus på idræt og bevægelse.

På baggrund af administrationens undersøgelse besluttede udvalget, at kapacitetsudvidelsen gennemføres som en bevarelse af de to eksisterende daginstitutioner og nybyggeri af en integreret daginstitution ved Skrejrupvej. 

Med den løsning vil der i fremtiden være 24 vuggestuebørn og 51 børnehavebørn i Moesbakken, 15 vuggestuebørn og 60 børnehavebørn i Vigen og 41 vuggestuebørn og 59 børnehavebørn i den nye institution. 

Beslutningen betyder også, at Moesbakken og Vigen skal opdateres. Det er især Børnehuset Vigen, der trænger til en renovering, da det er den ældste af de to daginstitutioner.

Det er ikke kun i Rønde, at der er pres på kapaciteten. Det gælder også i Ebeltoft, hvor de to kommunale daginstitutioner Hyrdebakken og Æblehaven lige nu har flere børn, end de er normeret til. 

Hyrdebakken er normeret til 12 vuggestuebørn og 45 børnehavebørn, men har i dag optaget 14 vuggestuebørn og 49 børnehavebørn, mens Æblehaven ligeledes har et højere optag end normeringen. 

Presset på Ebeltoft Børnehus er så stort, at man ifølge administrationen i kommunen ikke kan vente til, at den planlagte ombygning af Æblehaven er færdiggjort i 2025. 

Derfor har Familie-, børne- og læringsudvalget på baggrund af administrationens anbefaling besluttet, at der skal etableres en pavillon. Det tilgodeser behovet for etablering af 20 ekstra pladser.

En pavillon kan være klar til at blive taget i brug for fire måneder og vil ifølge administrationen betyde, at der er den tilstrækkelige kapacitet i Børnehuset Ebeltoft frem mod 2025. 

Påbud om kogeanbefaling ophævet

Et stort område har været berørt af fundet af bakterier i drikkevandet. Illustration: Syddjurs Kommune

Borgere, der modtager vand fra Fællespumpestation Skellerup Enge, kan igen drikke vandet direkte fra vandhanen uden bekymring.

Det oplyser Fællespumpestation Skellerup Enge og kommunen på deres hjemmesider.

Det anbefales dog, at de ejendomme, der var omfattet af kogeanbefalingen, får gennemskyllet deres vandinstallationer grundigt for at mindske en eventuel tilstedeværelse af "gammelt" vand i installationerne.

Det drejer sig om forbrugere, der har modtaget vand fra Vistoft Vandværk, Dragsmur Vandforsyning, Strands Vandværk, Begtrup Vig Vandværk, Begtrup Vandværk, Oversø Vandværk, Bogens Strand og Fuglsø Strand Vandværk.

Det var ved en rutinemæssig drikkevandskontrol ved Begtrup Vig Vandværk, at der blev påvist intestinale enterokokker, der er såkaldte indikatorbakterier, som stammer fra tarmen hos mennesker og dyr. Det medførte påbuddet, der blev udstedt 7. november.

Ud over udtagningen af en række haste-vandanalyser, der efter det første fund af bakterier ikke viste indhold af enterokokker, har Skellerup Enge haft dykkere nede i tanken på vandværket samt i alle højdebeholdere for at undersøge, om de kunne finde årsagen til bakteriefundet. De kunne heller ikke finde en forklaring.

Borgermøde om Molsværket 28. november

Billeder fra rejsegildet 8. november 2022. Foto: Syddjurs Kommune

28. november er mol- og helboer, sommerhusejere i området og andre interesserede inviteret til borgermøde om Molsværket - Knebels nyes fælleshus - i festsalen på Molsskolen i Knebel.

Det oplyser kommunen på deres hjemmeside.

På mødet fortæller folkene bag byggeriet om huset og processen.

Der bliver blandt andet mulighed for at se få et indtryk af, hvordan huset kommer til at se ud, via visualiseringer. Desuden bliver der også fortalt om de mange visioner for huset, og så bliver organiseringen af Molsværket også forklaret, så man kan få et indtryk af, hvordan man som interesseret kan få indflydelse på livet i Molsværket.

Huset står klar i sommeren 2023. I starten af 2023 vil der blive afholdt generalforsamling med valg til bestyrelsen i den nye Brugerforening.

Brugerforeningen, som vælges i januar, kommer til at få det overordnede ansvar for driften af Molsværket og dets personale.